Welke impact heeft detentie op de scholing van de kinderen?

Kinderen in detentie plaatsen voor administratieve redenen ontzegt hen het recht op kwalitatief onderwijs. Nochtans wordt dit recht verzekerd door verschillende internationale en nationale wetsteksten:

  • Artikel 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat stelt: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs.”
  • Artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
  • Artikel 2 van het eerste aanvullende protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
  • Artikel 24 van de Belgische Grondwet
  • De wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 1 § 1: Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt met het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar tijdens hetwelk hij achttien jaar wordt.

Onderwijs is niet alleen een plicht, maar ook een recht. Alle kinderen, ook diegenen met precair of zonder wettig verblijf, hebben recht op kwaliteitsonderwijs dat in overeenstemming is met hun leeftijd en al opgenomen kennis en bekwaamheden, tot de dag dat ze het land verlaten.

Wij hebben echter veel twijfels over het feit dat het mogelijk zou zijn om in een gesloten centrum kwaliteitsonderwijs te bieden. Hoe kan men bijvoorbeeld een lesdag van 8 uur organiseren in een gesloten centrum? Hoe kan men zich voorstellen dat het mogelijk is voor een leerkracht om een continuüm te creëren in de leerstof die ieder kind in zijn school kent op het moment dat hij of zij in het centrum terechtkomt? Dit lijkt onmogelijk, gezien de kinderen op eender welk moment van het jaar kunnen aankomen in het gesloten centrum, en gezien de kinderen in het centrum verschillende leeftijden hebben (bv., kinderen kunnen lager of secundair onderwijs volgen). Moeten er dus leerkrachten uit het basisonderwijs en uit het secundair onderwijs in dienst genomen worden? Voor alle vakken die in het secundair onderwijs onderwezen worden, van Latijn tot wiskunde?

Dit toont aan dat het onmogelijk is om in een gesloten centrum kwalitatief en gepast onderwijs aan te bieden. Het recht op een kwalitatief onderwijs wordt dus niet gerespecteerd. Men ontzegt het kind niet alleen een basisrecht: de school is een belangrijke plek in het leven van kinderen. Zij brengen er driekwart van hun dagen door. Het gaat er niet alleen om wat ze er leren; de school is voor kinderen ook een essentiële plek van socialisatie. Als kinderen hun school verlaten, verlaten ze ook hun vrienden, leerkrachten en al het begeleidende personeel. Dit kan een grote psychologische weerslag hebben. Door de detentie valt het dagelijks leven en alles wat het kind kent in elkaar. Ook wordt alles wat het kind gedurende dat jaar geleerd heeft verloren. Dit heeft natuurlijk ook een impact op de andere kinderen van de school. Zij stellen zich een hoop vragen, en worden ook psychisch aangetast door het plotselinge vertrek van hun klasgenoot. De detentie van een kind en zijn/haar ouders voor administratieve redenen heeft dus psychologische gevolgen niet alleen voor de kinderen die opgesloten worden, maar ook voor hun vroegere klasgenootjes. Voor meer info over de impact van detentie op het welzijn van kinderen, zie vraag Wat is de impact van detentie op het welzijn van kinderen?.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty