Waarom zijn wij tegen de detentie/opsluiting van kinderen?

Detentie van kinderen moet koste wat koste vermeden worden, voor een aantal redenen:

  • Detentie van kinderen schendt de rechten van het kind.
  • ​Detentie van kinderen omwille van immigratieredenen druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind.[1]
  • De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden gebeurt.


En ook nog…

  • Detentie werkt niet om gezinnen aan te moedigen “mee te werken aan hun terugkeer”. (Voor meer info, zie Is detentie van kinderen een middel om gezinnen aan te moedigen tot een betere samenwerking?
  • Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft al meerdere keren geoordeeld dat het plaatsen van kinderen in gesloten centra een onmenselijke en vernederende behandeling vormt, rekening houdend met de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen. (Voor mee info, zie Wat zegt het Europees Hof van de Rechten van de Mens?)
  • Detentie is duur… door de initiële kosten om gesloten centra te bouwen, en daarna door de personeels- en onderhoudskosten om de centra te doen functioneren. (In 2018 kost detentie in een gesloten centrum 196 euro per persoon per dag.[2] Vasthouding in een terugkeerwoning kost ongeveer de helft. Ter vergelijking: opvang in een open centrum kost minder dan een derde van dit bedrag.[3])
 

[1] Kinderrechtenverdrag, artikel 3: "Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
[2] Artikel 17/7 van het Koninklijk Besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalt een forfaitair bedrag van 180 euro voor de kosten verbonden aan een detentie in een gesloten centrum. Na indexering is dit bedrag sinds 01/01/2018 opgelopen tot 196 euro. Dit laatste werd gemeld in een bericht van Dienst Vreemdelingzaken van 22/01/2018.
[3] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to the Detention of Asylum-seekers in Belgium, Oktober 2011, p. 10. (Zie: www.refworld.org/docid/524fc3ef4.html [accessed 30 May 2017])

 

 

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty